De vereniging Vrienden van het WMC verwerkt persoonsgegevens van degenen die zich als lid dan wel als sponsor hebben aangemeld of als Persoon van Verdienste zijn benoemd. Zij verwerkt de gegevens die door degene die lid wil worden op het aanmeldingsformulier zijn vermeld dan wel zijn verstrekt door degene die sponsor wil worden. De vereniging Vrienden van het WMC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • titel
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • land
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres bezoekers website
 • bankrekeningnummer
 • datum aanvang lidmaatschap
 • datum einde lidmaatschap
 • overlijdensdatum

Daarnaast verwerkt de vereniging de gegevens van de bezoekers van de website.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

De vereniging Vrienden van het WMC verwerkt de persoonsgegevens van haar leden, benoemde Personen van Verdienste en sponsoren om het functioneren van de vereniging mogelijk te maken. Daartoe behoren in ieder geval de volgende activiteiten:
Het aan de leden en sponsoren verzenden van:

 • agenda’s voor (leden)vergaderingen;
 • verslagen van (leden)vergaderingen;
 • jaarverslagen;
 • financiële jaarstukken;
 • nieuwsbrieven;
 • artikelen uit kranten en bladen betreffende de vereniging, het WMC of blaasmuziek;
 • formulieren voor het bestellen van kaarten voor het WMC;
 • bestelde kaarten;
 • evaluatieformulieren;
 • ledenpassen;
 • lanyards en speldjes
 • nota’s voor sponsoren voor hun jaarlijkse financiële bijdrage.
 • Het incasseren van:
  • contributie;
  • bestelde kaarten
 • Facultatief:
  • telefoonnummer privé
  • telefoonnummer werk

Toestemming

Eenieder die een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap invult dan wel gegevens verstrekt om als sponsor in aanmerking te komen, geeft daarmee aan de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens te aanvaarden.

Toegang tot de persoonsgegevens

De secretaris van de vereniging beheert de verkregen persoonsgegevens. Hij verstrekt de penningmeester de noodzakelijke persoongegevens om de contributie te kunnen incasseren dan wel bij het ontbreken van een machtiging tot incasso om de leden aan te schrijven met het verzoek de contributie zelf over te maken.
De webmaster van de vereniging ontvangt de noodzakelijke gegevens om de leden een toegangscode te verstrekken voor toegang tot het gedeelte van de website, dat alleen toegankelijk is voor leden.
De overige bestuursleden ontvangen alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een specifiek opgedragen taak.

Persoongegevens beveiliging

Zowel de secretaris als penningmeester en de webmaster hebben een adequate virusscanner op de pc waar zij de persoongegevens bewaren.
Indien de persoongegevens ook een externe schijf worden opgeslagen, is deze schijf alleen op de pc aangesloten als dit noodzakelijk is.

Bewaartermijn verstrekte gegevens

De vereniging Vrienden van het WMC bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en na beëindiging van het lidmaatschap uiterlijk nog twee jaar.
Na beëindiging van het lidmaatschap dan wel uiterlijk na de termijn van 2 jaar na deze beëindiging, draagt de secretaris er zorg voor dat alle persoonsgegevens worden vernietigd.

Verstrekking gegevens aan derden

De vereniging Vrienden van het WMC verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden, behoudens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Registreren Websitebezoek

Op www.vrienden-wmc.nl – de website van de vereniging Vrienden van het WMC – worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze geanonimiseerde gegevens – ontvangen van de provider – worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De vereniging Vrienden van het WMC gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ieder lid, Persoon van Verdienste en sponsor heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzending naar een ander instituut, dient gestuurd te worden naar info@vrienden-wmc.nl De vereniging Vrienden van het WMC zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Beveiliging

De vereniging Vrienden van het WMC neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens zijn altijd opgeslagen achter de beveiliging van een gebruikersnaam en een wachtwoord. De persoonsgegevens zijn alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
De opgeslagen persoonsgegevens zijn beveiligd met een periodieke back-up. Deze back-up wordt op een externe schijf opgeslagen, die alleen op de pc is aangesloten als dit noodzakelijk is.

De website van de vereniging Vrienden van het WMC maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat de persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als een lid of een sponsor de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien meer informatie gewenst wordt over de beveiliging van door de vereniging Vrienden van het WMC verzamelde persoonsgegevens, dient hij contact op te nemen met de vereniging Vrienden van het WMC via info@vrienden-wmc.nl 

Contact

De vereniging Vrienden van het WMC is als volgt te bereiken:
Postadres: Bosberg 29 6464HE Kerkrade
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 14 05 83 36
Telefoon: 045-5454094
E-mailadres: info@vrienden-wmc.nl