BELEIDSPLAN 2018-2021 VERENIGING VRIENDEN VAN HET WMC.

Inleiding

In dit beleidsplan van de vereniging Vrienden van het WMC worden de visie van de vereniging en haar doelstellingen voor de komende periode van 4 jaar beschreven.

De vereniging Vrienden van het WMC functioneert onafhankelijk van het WMC en bepaalt zijn eigen beleid. De leden van de vereniging voelen zich nauw verbonden met het WMC en zij kunnen tot de trouwste bezoekers van het WMC worden gerekend. Vanuit deze verbondenheid met het WMC vindt er regelmatig overleg plaats met het bestuur WMC om tot een goede afstemming van de activiteiten te komen.

Basis voor dit beleidsplan zijn de resultaten van de evaluatie van het WMC 2017. Evenals voorgaande jaren zijn direct na afloop van het WMC 2017 de leden van de vereniging in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de diverse aspecten van het WMC en de dienstverlening door de vereniging. Hiervan is door de leden in ruime mate gebruik gemaakt. Door het bestuur zijn de conclusies uit de evaluatie onderverdeeld in algemene conclusies, aanbevelingen aan het bestuur WMC en het functioneren van de vereniging voor en tijdens het WMC 2017. De algemene conclusies en de aanbevelingen zijn op hoofdlijnen in de najaarsvergadering van 2017 besproken en het functioneren van de vereniging in detail. Daarna zijn de algemene conclusies en de aanbevelingen aan het bestuur WMC aangeboden en mondeling toegelicht.

Visie

Het WMC is binnen de blaasmuziek een van de belangrijkste evenementen ter wereld en in Nederland een van de grootste culturele gebeurtenissen. De bekendheid en waardering in Nederland staan echter niet in verhouding tot deze positie. Het WMC is onlosmakelijk verbonden met de gemeente Kerkrade, niet alleen vanwege de ontstaansgeschiedenis maar vooral vanwege de bereidheid van vele vrijwilligers zich belangeloos in te zetten om dit muziekfeest mogelijk te maken. Deze vrijwilligers zijn cruciaal voor het WMC. Door de natuurlijke verbondenheid van het WMC met Kerkrade kunnen de activiteiten in met name Parkstad uitgebreid worden, zonder dat dit voor het WMC een bedreiging vormt. Hierdoor kan het WMC binnen Parkstad onder de bevolking en de politiek een groter draagvlak krijgen.

De programmering van de concerten dient een goed beeld van de stand van zaken van de blaasmuziek in internationaal perspectief te bieden. Wat betreft de diverse wedstrijden is het WMC de plek waar men internationaal zijn kwaliteiten kan toetsen, hetgeen tot een wezenlijke kwaliteitsverbetering van de HaFaBra-orkesten, percussie-ensembles en mars- en showbands heeft bijgedragen in Nederland en de vele andere landen. Voor zowel de concertwedstrijden als de slagwerkwedstrijden als de mars-, marsparade en showwedstrijden is het WMC het belangrijkste concours waar essentiële vernieuwingen worden ingevoerd en dat tot een essentiële uitbreiding van het repertoire heeft geleid. Het WMC is in deze baanbrekend geweest. De diverse aspecten van de blaasmuziek dienen tijdens het WMC belicht te worden.

Het streven moet blijven dat de absolute toporkesten en topbands uit alle continenten in zowel het Parkstad Limburg Stadion als in het Parkstad Limburg Theater en de Rodahal deelnemen.

Het WMC is ook een volksfeest. Dit betekent dat het voor alle geledingen in de bevolking betaalbaar moet blijven.
Daarnaast blijven ook de nevenactiviteiten en de spontane optredens op de Markt te Kerkrade voor zowel de deelnemende orkesten als het publiek een belangrijk onderdeel van dit volksfeest.

Doelstellingen

Statutair kent de vereniging de volgende doelstellingen:

  1. Ondersteuning van het WMC op financieel en organisatorisch gebied
  2. Het behartigen van de belangen van de leden als bezoekers van het WMC

 

Ad 1. Ondersteuning van het WMC op financieel en organisatorisch gebied

Vanuit een grote betrokkenheid bij het WMC tracht de vereniging Vrienden van het WMC het bestuur en de vrijwilligers van het WMC op diverse manieren te ondersteunen. Daarbij zijn voor de beleidsperiode de volgende aandachtspunten en activiteiten te onderscheiden:

Benoeming van Personen van Verdienste
Met de benoeming van Personen van Verdienste wil de vereniging personen eren die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de blaasmuziek in het algemeen en voor het WMC in het bijzonder. Deze personen worden door het aanvaarden van hun benoeming nog nauwer bij het WMC betrokken dan van tevoren reeds het geval was. In nauw overleg met het bestuur WMC worden de Personen van Verdienste bij voorkeur tijdens het WMC geïnstalleerd.

Toekenning van Vriendenprijzen
Het toekennen van Vriendenprijzen wordt zowel door de onderscheiden verenigingen als door de leden als zeer positief ervaren. Belangrijkste verschil met de echte jury’s is dat de Vriendenjury’s ook in de beoordeling de verwachting meenemen dat dit orkest of deze band tijdens een volgend WMC nog een grote progressie kan boeken.
Het werken met jury’s, bestaande uit leden die zeer veel concerten in Rodahal of optredens in Parkstad Stadion Limburg bijwonen, blijft gehandhaafd.
In overleg met het bestuur WMC zal bezien worden op welke wijze de winnaars binnen de bestaande WMC-ceremonies bekend gemaakt en gehuldigd kunnen worden.
De vereniging zal meer voorlichting geven over deze Vriendenprijzen, de strekking van deze prijs en de wijze waarop de winnaars worden bepaald.

PR-beleid WMC
Het WMC is wereldberoemd binnen de wereld van de blaasmuziek, maar daarbuiten onbekend. Enerzijds is het een gevolg van ontoereikend PR-beleid, anderzijds wordt dit ook veroorzaakt door het beeld dat de “buitenwereld “ van blaasmuziek heeft.
De PR-activiteiten dienen professioneel aangepakt te worden, waarvoor een parttime deskundige aangetrokken zou moeten worden. Vanaf volgend jaar (2018) zouden de opiniemakers bij radio, televisie en schrijvende pers benaderd moeten worden en met hen zou een persoonlijke relatie opgebouwd moeten worden.
Het WMC dient zich te presenteren op euregionale en nationale culturele evenementen.
Tevens zou het WMC binnen Parkstad met de organisatoren van de overige culturele activiteiten een gezamenlijk PR-beleid kunnen uitwerken. Door de culturele activiteiten van Parkstad als één geheel te presenteren, kunnen zowel Parkstad als deze culturele organisaties zich sterker presenteren en profileren.

De informatieverstrekking aan de regionale en landelijke VVV-kantoren, schouwburgen, openbare bibliotheken dient verbeterd te worden. Deze kantoren dienen ruimschoots voor aanvang van het WMC voorzien te zijn van informatiemateriaal.

Het WMC kan bij dit alles een beroep doen op de ondersteuning door de leden van de vereniging. Niet alleen op de aanwezige kennis op PR-gebied maar ook voor de verspreiding van informatiemateriaal.

Programmaboekje
Nadat in 2013 geen programmaboekje verscheen en de Vrienden op het laatste moment een summier exemplaar produceerden, was het programmaboekje in 2017 niet representatief voor het grootste en belangrijkste blaasmuziekconcours.
De Vrienden achten een volwaardig programmaboekje zo belangrijk voor de bezoekers en voor de PR van het WMC dat zij het WMC hebben aangeboden om zelf en op eigen kosten een programmaboekje te maken.
Vanzelfsprekend dient dit in nauwe samenwerking met het WMC te gebeuren.

Externe financiering
De drie grote subsidiënten, de gemeente Kerkrade, de provincie Limburg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dienen ook in de toekomst nauw verbonden te blijven aan het WMC. Het WMC dient deze relaties te onderhouden en te optimaliseren, en daardoor tijdig te anticiperen op verwachtingen die bij deze drie overheden leven.
Van de andere kant dient het belang van het WMC voor zowel gemeente, Parkstad, provincie en landelijke overheid nog duidelijker onder de aandacht te worden gebracht. Niet alleen het economische belang van het WMC voor de regio, maar ook het op de kaart zetten van Parkstad als regio die bruist van culturele activiteiten, is daarbij van belang. Vanzelfsprekend zal de vereniging daarbij als dit gewenst wordt, ondersteuning bieden.

Onlosmakelijk verbonden met het PR-beleid is het aantrekken van sponsoren. Een WMC dat in brede lagen van de bevolking regionaal maar ook landelijk bekendheid geniet is een aantrekkelijke contractpartner voor potentiële sponsoren.
De presentatie en faciliteiten voor deze sponsoren dienen verbeterd te worden en dienen beter afgestemd te worden op hun wensen.
Het is voor het WMC ook van belang om ook kleine sponsoren aan zich te binden. Aangezien het niet in alle gevallen mogelijk blijkt om potentiële kleinere sponsoren een positie binnen het WMC te geven, blijft de vereniging bereid, in overleg met het bestuur van het WMC, daarbij te ondersteunen.

Ook in de toekomst zal de vereniging het WMC naar draagkracht financieel blijven ondersteunen. De wijze waarop dit gebeurt zal in onderling overleg worden vastgesteld.

Programmering concerten
De vereniging juicht het toe dat in de programmering van de concerten de nadruk op de blaasmuziek is komen te liggen. Tijdens het WMC kan de laatste stand van zaken binnen de blaasmuziek getoond te worden. Daarbij zouden alle aspecten van de blaasmuziek belicht moeten worden, van het klassieke repertoire, kleine en grote bezettingen en ensembles tot en met de hedendaagse ontwikkelingen. Vooraanstaande professionele musici kunnen laten horen dat het repertoire voor blaasmuziek breder is dan verwacht. Op deze wijze wordt het WMC ook interessant voor radio-uitzendingen en krijgt het meer aandacht bij voorbeschouwingen en recensies van de landelijke dagbladen.
De band van het WMC met de Philharmonie Zuidnederland dient gekoesterd te worden, maar zou wel duidelijk in het teken van blaasmuziek moeten staan.

Dirigentenwedstrijd
Door de nieuwe opzet van de selectie van de finalisten voor de dirigentenwedstrijd levert het WMC een belangrijke bijdrage aan het wereldwijd verbeteren van de kwaliteit van dirigenten voor HaFaBra-orkesten. Tijdens de finale zou – om het belang van deze wedstrijd te benadrukken – met een beroepsorkest zoals de Marinierskapel gewerkt moeten worden.
De vereniging zal voorstellen aan het WMC doen om de finale aantrekkelijker te maken voor het publiek.

Concertwedstrijden
Als belangrijkste festival voor blaasmuziek dienen in principe de belangrijkste orkesten aan de wedstrijden deel te nemen. Voor de mars- marsparade- en showwedstrijden en percussie-ensembles is dat in grote mate het geval. Voor de concertwedstrijden wordt dit steeds moeilijker. Deelname dient voor de toporkesten aantrekkelijker gemaakt te worden. Dit zou kunnen door een concert door de winnaars Harmonie en Fanfare van de vorige editie te laten verzorgen.

Het laten vervallen van het verplicht werk in de concertafdeling Harmonie en Fanfare is volgens de Vrienden een grote verbetering. De deelnemende orkesten worden nu in de gelegenheid gesteld om een samenhangend programma te presenteren dat ook is afgestemd op hun specifieke kwaliteiten. Muzikaliteit, interpretatie en artisticiteit worden nu belangrijker.
Het idee om de juryleden in de concertafdeling zonder partituur te laten beoordelen spreekt de vereniging zeer aan. Daarbij zou overwogen kunnen worden om in de concertafdeling geen punten toe te kennen, maar te werken met een ranking. Daarmee worden discussies over kleine puntenverschillen voorkomen.
Ook zouden de juryrapporten van deelnemende orkesten met instemming van de betreffende orkesten op de website van het WMC geplaatst kunnen worden.
Het zou goed zijn om de verdere vormgeving van deze nieuwe opzet van de concertafdeling in samenspraak met de top van de harmonieën en fanfares te bepalen.

Om de planning van de concertwedstrijden gemakkelijker te laten verlopen is de vereniging voorstander van uitbreiding van het aantal wedstrijddagen in de Rodahal. Een aantal vrijdagen zouden ingepland kunnen worden, waardoor tijdens de zaterdagen en zondagen een ruimere planning mogelijk wordt. Tevens zouden dan ook de percussiewedstrijden voor de hoogste divisie in de Rodahal plaats kunnen vinden.

Tijdens het laatste WMC werd niet alleen bij de concertwedstrijden maar ook bij meerdere concerten een ontwikkeling geconstateerd die de vereniging zorgen baart. Het geluidsniveau van veel orkesten is te hoog. Orkesten, dirigenten en juryleden dienen zich bewust te zijn van het feit dat het overschrijden van de pijngrens niet alleen ten koste gaat van het luistergenot van de toehoorders maar ook tot gehoorbeschadiging kan leiden. Een hoog geluidsvolume produceren kan in feite ieder orkest, de goede orkesten onderscheiden zich echter door dit niet nodig te hebben.
Ter bescherming van de toehoorders en ter bevordering van de kwaliteit van de muziek, zou het WMC er bij de jury’s op moeten aandringen te hoog langdurig geluidsniveau negatief te beoordelen.

Mars-, marsparade- en showwedstrijden
De bezoekersaantallen tijdens de eerste weekenden in het Parkstad Limburg Stadion baart ook de vereniging zorgen. Structurele aanpassingen zijn noodzakelijk.
De Vrienden zullen hun ideeën om tot een wijziging te komen, onder de aandacht van het WMC brengen.

Adviseren en ondersteunen van het bestuur WMC
Daar waar mogelijk, gewenst en nodig geacht, blijft de vereniging het bestuur WMC op een positieve wijze adviseren. De vereniging kan daarbij een beroep doen op de deskundigheid van haar leden, waaronder actieve musici, dirigenten, componisten, juryleden, bestuurders, etc. Indien door het bestuur WMC gewenst, kan ook op gerichte wijze van deze deskundig-heid gebruik worden gemaakt.
Ook is de vereniging bereid om het bestuur of werkgroepen van het WMC op specifieke onderdelen te ondersteunen tijdens de voorbereiding op het WMC 2021, daarbij gebruik makend van specialistische kennis bij de leden.

 

Ad 2. Het behartigen van de belangen van de leden als bezoekers van het WMC

Door het lidmaatschap van de vereniging Vrienden het WMC geven de leden blijk van hun verbondenheid met het WMC. Naast het ondersteunen van het WMC zijn aan het lidmaat-schap ook persoonlijke voordelen verbonden. Deze zijn primair gericht op het WMC, maar er zijn ook voordelen welke geen directe relatie met het WMC hebben. Deze zullen publicitair beter gepresenteerd worden.

WMC
de kaartverkoop aan de leden blijft via de eigen vereniging verlopen;
de leden ontvangen een korting op de kaarten van WMC-voorstellingen welke via de vereniging worden besteld;
voor alle rangen in Rodahal en Parkstad Limburg Stadion zullen bij aanvang van de kaartverkoop “Vrienden vakken” gereserveerd worden;
door het reserveren van deze vakken kunnen leden kaarten bestellen als het programma bekend is;
in de Rodahal kunnen de Vrienden tijdens het WMC beschikken over een eigen ontmoetingsplaats, nagegaan wordt of dat ook in het Stadion mogelijk is;
de vereniging streeft naar parkeerfaciliteiten voor haar leden.

Faciliteiten leden

  • Vrienden worden frequent op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de vereniging en het WMC;
  • Vrienden ontvangen een ledenpas;
  • De vereniging zal trachten voor Vrienden kortingen te verkrijgen bij muziekbladen;
  • Vrienden ontvangen een korting op door de vereniging aangewezen concerten;
  • Vrienden ontvangen promotionele artikelen van de vereniging met korting.

Vereniging
De vereniging streeft naar een sterkere ledengroei. Door het bestuur zal meer aandacht aan PR worden besteed en zal gericht voorlichting over de vereniging worden gegeven. In 2020 zal meer publiciteit worden gegeven aan de voordelen van het lidmaatschap, met name bij de kaartverkoop en de korting op de kaarten.
Aangezien de leden over het gehele land zijn verspreid, is een goede communicatie binnen de vereniging van groot belang. De Nieuwsbrief verschijnt twee à vier keer per jaar.
De uitbreiding van de digitale nieuwsvoorziening zal verder onderzocht worden.
De website van de vereniging voorziet in een duidelijke behoefte bij leden en geïnteresseerden bij het verkrijgen van informatie over de vereniging en het WMC. Deze site zal een grotere rol krijgen bij PR-activiteiten en informatieverstrekking door de vereniging.
De vereniging streeft er naar meer sponsoren aan zich te binden. Door de voorgenomen uitbreiding van activiteiten wordt zowel de mogelijkheid als noodzaak van sponsoring groter.

Kerkrade, 25 november 2017