• Showband Corio Heerlen

  • Wedstrijden Rodahal

  • WMC Kerkrade 6 t/m 30 juli 2017

  • Parkstad Limburg Stadion

  • De Rodahal

Taal

Login Formulier

Jaarverslag 2015

Bestuur
Het bestuur had gedurende 2015 de volgende samenstelling:
Voorzitter                  mr  Wim Goossens           Boxmeer
Secretaris                 mr  Piet van Oort             Kerkrade
Penningmeester         John Smeets cb               Kerkrade   
Leden                       Harrie Boers (Rodahal)     Geleen
Marcel Bok (webmaster)                                   Brunssum
Willy Erkens (Stadion)                                      Deventer
Kees van Etten (Parkstad Stadion)                     Den Haag
Lia Vleeschhouwers (Parkstad Stadion)               Landgraaf       
De heren Harrie Boers en Willy Erkens waren statutair aftredend en werden beiden unaniem herkozen.

Ledenbestand
Bij aanvang van het verslagjaar bedraagt het aantal leden 269 (tussen haakjes de gegevens van 2014). Aan het einde van het verslagjaar  is dit 256. De geografische spreiding van de leden is als volgt :
Kerkrade:                48  (50)                     Parkstad (excl. Kerkrade):          33   ( 33)
Overig Limburg        42  (42)                     Overig Nederland                      123  (123)
België                     03  (04)                      Duitsland                                   06   (06)
Curaçao                  01  (01)       


Overleg met het bestuur WMC
Tijdens het verslagjaar heeft een (1) keer overleg plaats gevonden tussen dhr. Hans Bosch, zakelijk leider WMC, en Harrie Reumkens, artistiek manager, met een delegatie van het bestuur van de Vrienden. Daarbij werden de volgende onderwerpen besproken:
•    de nieuwe organisatiestructuur van het WMC
•    de samenstelling van het bestuur WMC
•    de presentatie van het WMC in de regio (tussen Keulen en Utrecht)
•    het weer werken met een programmaboekje tijdens het WMC 2017
•    het afschaffen van het verplicht werk in de concertafdelingen Harmonie en Fanfare
•    een verzoek aan de Vrienden om voor  € 6.000 - € 7.000 financieel bij te dragen aan het verplicht werk concertafdeling Brassband, componist: Oliver Waespi.

Ledenvergaderingen
Tijdens de voorjaarsledenvergadering werd dhr. Rob Goorhuis benoemd tot Persoon van Verdienste. In wederzijds overleg is besloten de installatie tijdens het WMC 2017 plaats te laten vinden.
In deze vergadering werd ook de ledenwerving besproken en de activiteiten die de vereniging in dat kader kan verrichten en de activiteiten die georganiseerd kunnen worden ten behoeve van leden.

In de najaarsledenvergadering werd de bestuursnotitie vastgesteld inzake de ondersteuning van het WMC door de vereniging. Ook werd besloten positief te reageren op het verzoek van het WMC tot financiële ondersteuning van het verplicht werk concertafdeling Brassband.
Tevens wordt het ontwerp van de flyer voor de ledenwerving gepresenteerd.

Communicatie
Mailberichten
Om de leden zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom en berichtgeving over het WMC, worden artikelen uit regionale en landelijke Nederlandse en buitenlandse kranten en vakbladen aan de leden per mail toegezonden. Gedurende het verslagjaar waren dat 16 berichten.
Nieuwsbrieven
In drie Nieuwsbrieven kwamen met name aan de orde: 
-    Voordracht Persoon van Verdienste
-    Europese kampioenschappen Böhmisch-Mährisch
-    Ondersteuning WMC
-    WMC-Special
-    Ledenwerving
-    Activiteiten t.b.v. leden
-    Bestuurssamenstelling en structuur WMC
-    Vriendenconcerten 2016

Vriendenconcert
Het TOP-4 concert van de Koninklijke Philharmonie van Bocholtz en de Kerkelijke Harmonie St. Michael van Thorn was het Vriendenconcert 2015.

Sponsoren
Gedurende het verslagjaar werd de vereniging door de navolgende zaken en bedrijven ondersteund:

Administratie- en Belastingadviesbureau Smeets -Heerlen     Boekhandel Dominicanen, Maastricht
Jules Grandcafé Markt 54 – Kerkrade     Klankwijzer www.klankwijzer.nl   
Kreijen Edelsmid, Richerstraat 27, Kerkrade     Mirasound bv www.mirasound.nl   
Van Melick the catering company - Hoensbroek    Muziekland te Makado-Beek        
Spekhof Optiek Akerstraat 2 – Kerkrade